fbpx


HANDICAP HỘI VIÊN

Cập nhật: Ngày 29 tháng 01 năm 2021

HỘI VIÊN ID HCAP INDEX COURSE HANDICAP
Bui Nguyen Tien TE006 19.1L 23
Chien Pham IN043-1 21.5L 26
CM75 TE023 19.2L 23
Dau Minh Long LCG45 33.1L 39
Dinh Xuan Giang IN020-1 12.1L 15
Do Chi Thanh LCG43 30.3L 36
Do Le Thuan TE012 8.1L 10
Do Ngoc Phong AC017 22.4L 27
Do Quang Tien FA002 7.6L 10
Doan Thanh Son IN044 11.3LL 14
Duong Anh Vu IN051 19.3L 23
Duong Phan Chi Hieu TE038 11.2L 14
Gia Huy IN036-1 19.1L 23
Ho Huy Hinh HAC54 28.5L 34
Ho Ngoc Duy HKT TE027 15.6L 19
Ho Thang HAC36 34.4L 41
Ho Xuan Man HIN01 32.1L 35
Hoang Bang IN048 26.5L 32
Hoang Cao Hung LCG030 21.4L 26
Hoang Minh Phuc IN030 21.6L 26
Hoang Ngoc Gia TE017 13.6L 17
Hoang Viet Trung IN006 20.2L 24
HTE08 HTE08 32.4L 38
Huynh Dang Anh LCG02 5.2L 7
Huynh Tuan Anh LCG44 34.1L 40
Huynh Van Keo TE026 30.2L 33
IN001 1 1 IN001-1-1 23L 28
IN005 IN005 28.9L 34
IN010 IN010 2.8L 4
IN018 IN018 16.8L 20
IN028 IN028 5.9L 8
IN033 IN033 13.8L 17
IN035 IN035 12L 15
Jong Un Jhun PR009-1 15.6L 19
K54 LCG33 34.1L 40
Lam Dai Thanh LCG36 17.8L 22
LCG19 LCG19 34.6L 35
LCG39 LCG39 25.6L 31
Le Quang Duy LCG18 12.4L 15
Le Quy Dinh TE037 30.8L 37
Le Thanh Cong TE019 22.7L 27
Le Thi Xuan Yen LCG17 29.4L 29
Luong Ngoc Ha LCG40 21.9L 26
M1975 LCG35 25L 30
Mai Anh Tuan IN040 7.9L 10
Mai Ba kieu Phuong NI1619 25.2L 25
Mai Xuan Hung IN008 19.4L 23
Minh Hoa IN026-1 17.8L 22
Ngo Thanh Nam LCG03 20.3L 24
Nguyen Chi Cam IN050 10.7L 13
Nguyen Chi Thanh TE022 27.3L 33
Nguyen Huy Canh IN068 21L 25
Nguyen Nhat Quang NI007 16.5L 20
Nguyen Que HTE03 18.1L 22
Nguyen Quoc Anh TE005 12.6L 16
Nguyen Quoc Toan LCG32 22.1L 27
Nguyen Quoc Tuan IN037 20.8L 25
Nguyen Son Thang TE015 19.9L 24
Nguyen T.Thanh Huyen LCG20 28.2L 28
Nguyen Ta Hien NI1519 18.1L 22
Nguyen Thanh Dung TE030 22.7L 27
Nguyen Trung Kien TE014 19.3L 23
Nguyen Van Cao HIN03 22.5L 27
Nguyen Van Choi NI1719 11.9L 15
Nguyen Van Hien IN009 17.6L 21
Nguyen Van Minh LCG38 31.6L 37
Nguyen Van Thang LCG37 19.3L 23
Nguyen Van Toan IN016-1 18.6L 22
Nguyen Van Trai IN002-1 14.8L 18
Nguyen Xuan Hiep IN016 21.3L 26
NI1019 TE029 22.8L 27
Pham Dinh Toai LCG46 33.3L 39
Pham Huu Thuong LCG42 34.6L 41
Pham Minh Kien HTE50 18.8L 23
Pham Minh Phong IN007-1 6L 8
Pham Quan TE028 10.9L 14
Pham Quang Hong IN027-1 23.7L 28
Pham Quang Phuc IN019-1 27.6L 33
Pham Xuan Cuong IN022 25.6L 31
Phan Do Phu Trinh LCG41 22.7L 27
Phan Nhat Minh AC079 24.4L 29
TE002 IN049-1 10.3L 13
Thierry V. Taglione PR014 - -
Ton Anh Dung IN012 7.5L 10
Tran Cong Thuat TE032 21.9L 26
Tran Hoai An CO002-1 14.6L 18
Tran Ngoc Su NI017 11L 14
Tran Quang TE016 22.6L 27
Tran Quang Vinh CO001-2 22.4L 27
Tran Son IN021 15.8L 19
Tran Thanh Binh IN001-1 29.9L 35
Tran Thanh Lang LCG31 24L 29
Tran Tien Dung LCG25 26.7L 32
Tran Van Loc TE036 21.7L 26
Tran Van Thanh LCG34 26.5L 32
Truong Anh Tuan LCG00 30.2L 36
Truong Cong Nam TE025 35.1L 41
Truong Cong Trung IN031-1 16.8L 20
Truong Dinh Tri IN017-1 16.8L 20
Tuan Kiet IN004-1 20.3L 24
Van Dinh Chanh IN049 18.9L 23
Van Duc Hung TE020 14.5L 18
Van Viet Thanh IN052-1 23.4L 28
Vo Hoang Anh IN041 10.2L 13
Vo Minh Hoai IN042 14.2L 17
Yong Lae Suh PR009-2 12.4L 11

  Tìm kiếm trên eHandicap Network


Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: