fbpx


HANDICAP HỘI VIÊN

Cập nhật: Ngày 02 tháng 10 năm 2020

HỘI VIÊN ID HCAP INDEX COURSE HANDICAP
Bui Nguyen Tien TE006 17.9L 21
Chien Pham IN043-1 19.5L 22
Dinh Xuan Giang IN020-1 9.1L 10
Do Chi Thanh LCG43 26.5L 30
Do Le Thuan TE012 7.1L 8
Do Ngoc Phong AC017 23L 26
Do Quang Tien FA002 8.2L 9
Doan Thanh Son IN044 11.4L 13
Duong Anh Vu LCG017 18.7L 22
Duong Phan Chi Hieu TE009 9.4L 11
Gia Huy IN036-1 19.3L 22
Ho Huy Hinh HAC54 29.2L 34
Ho Ngoc Duy HKT NI1219 13.1L 15
Ho Thang HAC36 34.1L 39
Ho Xuan Man HIN01 31.4L 34
Hoang Bang IN048 25.5L 29
Hoang Cao Hung LCG030 21.6L 25
Hoang Minh Phuc IN030 21.3L 25
Hoang Ngoc Gia NI002 10.8L 12
Hoang Viet Trung IN006 20.8L 24
HTE08 HTE08 32.4L 37
Huynh Dang Anh LCG02 3.9L 4
Huynh Van Keo NI1419 28.5L 31
Huynh Van Toan TE023 18.8L 22
IN001 1 1 IN001-1-1 22.9L 26
IN005 IN005 28.5L 33
IN010 IN010 3.1L 4
IN018 IN018 16.4L 19
IN028 IN028 6L 7
IN033 IN033 13.7L 16
IN035 IN035 12.2L 14
Jong Un Jhun PR009-1 14.9L 17
K54 LCG33 36.4L 42
Lam Dai Thanh LCG36 17.4L 20
LCG19 LCG19 38L 41
LCG39 LCG39 26.2L 30
Le Ngoc Minh IN023 11.6L 13
Le Quang Duy LCG18 12.5L 14
Le Quy Dinh TE010 28.8L 33
Le Thanh Cong NI022 21.1L 24
Le Thi Xuan Yen LCG17 29.8L 32
Luong Ngoc Ha LCG40 21.1L 24
M1975 LCG35 26.4L 30
Mai Anh Tuan IN040 7.8L 9
Mai Ba kieu Phuong NI1619 25.6L 27
Mai Xuan Hung IN008 19.7L 23
Minh Hoa IN026-1 14.6L 17
Ngo Thanh Nam LCG03 20.7L 24
Nguyen Chi Cam IN050 10.8L 12
Nguyen Chi Thanh TE022 27L 31
Nguyen Huy Canh IN068 21.2L 24
Nguyen Nhat Quang NI007 12.7L 15
Nguyen Que HTE03 18.2L 21
Nguyen Quoc Anh TE005 12.6L 14
Nguyen Quoc Toan LCG32 21.1L 24
Nguyen Quoc Tuan IN037 21L 24
Nguyen Son Thang TE015 18.2L 21
Nguyen T.Thanh Huyen LCG20 28.6L 31
Nguyen Ta Hien NI1519 17.8L 20
Nguyen Thanh Dung NI0219 22.7L 26
Nguyen Trung Kien TE014 16.7L 19
Nguyen Van Cao HIN03 23L 26
Nguyen Van Choi NI1719 9L 10
Nguyen Van Hien IN009 16.3L 19
Nguyen Van Minh LCG38 35.2L 40
Nguyen Van Thang LCG37 19.6L 23
Nguyen Van Toan IN016-1 18.6L 21
Nguyen Van Trai IN002-1 13L 15
Nguyen Xuan Hiep IN016 21.1L 24
NI1019 NI1019 20.7L 24
Pham Huu Thuong LCG42 34.9L 40
Pham Minh Kien HTE50 16.4L 19
Pham Minh Phong IN007-1 8.4L 10
Pham Quan NI0619 10.5L 12
Pham Quang Hong IN027-1 20.7L 24
Pham Quang Phuc IN019-1 27.4L 32
Pham Xuan Cuong IN022 26L 30
Phan Do Phu Trinh LCG41 24.9L 29
Phan Nhat Minh AC079 24.7L 28
Phan Van Quang AC024 10.3L 12
Phuc Ngoc Huy LCG28 11.6L 13
TE002 TE002 10.3L 12
Thierry V. Taglione PR014 - -
Ton Anh Dung IN012 6.8L 8
Tran Cong Thuat NI010 21L 24
Tran Hoai An CO002-1 14.1L 16
Tran Ngoc Su NI017 10.7L 12
Tran Quang NI001 20.1L 23
Tran Quang Vinh CO001-2 21.1L 24
Tran Son IN021 15.2L 17
Tran Thanh Binh IN001-1 28.7L 33
Tran Thanh Lang LCG31 28.8L 33
Tran Tien Dung LCG25 26.7L 31
Tran Van Loc TE008 20.6L 24
Tran Van Thanh LCG34 24.2L 28
Truong Anh Tuan LCG00 28L 32
Truong Cong Nam TE025 34.1L 39
Truong Cong Trung IN031-1 13.1L 15
Truong Dinh Tri IN017-1 16.6L 19
Tuan Kiet IN004-1 18.6L 21
Van Dinh Chanh IN049 18.9L 22
Van Duc Hung NI003 11.4L 13
Van Viet Thanh TE004 23.6L 27
Vo Hoang Anh IN041 10.3L 12
Vo Minh Hoai IN042 14.2L 16
Yong Lae Suh PR009-2 11.9L 13

  Tìm kiếm trên eHandicap Network


Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: