HANDICAP HỘI VIÊN

Cập nhật: Ngày 16 tháng 6 năm 2019

HỘI VIÊN ID HCAP INDEX COURSE HANDICAP
Bui Nguyen Tien TE006 16.9L 19
Chien Pham IN043-1 17.8L 20
Cu Ti NI028 26.8L 31
Dinh Huu Thanh LCG11 19.7L 23
Dinh Xuan Giang IN020-1 10.7L 12
Do Le Thuan TE012 10.2L 12
Do Ngoc Phong AC017 23.0L 26
Do Quang Tien FA002 8.2L 9
Doan Thanh Son IN044 16.0L 18
Duong Anh Vu LCG017 21.6L 25
Duong Phan Chi Hieu TE009 14.3L 16
Gia Huy IN036-1 18.2L 21
Ho Huy Hinh HAC54 31.8L 37
Ho Ngoc Duy HKT NI1219 18.6L 21
Ho Sy Nguyen HIN04 7.5L 9
Ho Thang HAC36 - -
Ho Xuan Man HIN01 28.5L 31
Hoang Bang IN048 25.2L 29
Hoang Cao Hung LCG030 20.5L 24
Hoang Minh Phuc IN030 21.3L 25
Hoang Ngoc Gia NI002 17.6L 20
Hoang Van Minh IN034 14.9L 17
Hoang Van Tham CO001-1 13.2L 15
Hoang Van Tin NI006 24.3L 28
Hoang Viet Trung IN006 21.1L 24
HTE08 HTE08 32.7L 38
Huynh Dang Anh LCG02 3.9L 4
Huynh Minh Khang LCG33 - -
Huynh Van Keo NI1419 28.7L 31
IN001 1 1 IN001-1-1 22.4L 26
IN005 IN005 28.5L 33
IN010 IN010 3.9L 4
IN018 IN018 16.4L 19
IN028 IN028 6.3L 7
IN033 IN033 15.6L 18
IN035 IN035 12.2L 14
IN043 IN043 16.0L 18
Jong Un Jhun PR009-1 14.9L 17
LCG19 LCG19 38.5L 41
LCG29 LCG29 - -
Le Buu Bi LCG12 21.6L 25
Le Cong Dung IN024-1 13.6L 16
Le Ngoc Minh IN023 12.5L 14
Le Quang Duy LCG18 13.2L 15
Le Quy Dinh TE010 35.3L 41
Le Thanh Cong NI022 23.4L 27
Le Thanh Hai NI008 20.3L 23
Le Thi Xuan Yen LCG17 28.8L 31
Mai Anh Tuan IN040 8.5L 10
Mai Ba kieu Phuong NI1619 35.6L 38
Mai Xuan Hung IN008 20.1L 23
Minh Hoa IN026-1 15.1L 17
Ngo Thanh Nam LCG03 20.7L 24
Ngo Van Tuan IN004-1 19.3L 22
Nguyen Chi Cam IN050 9.6L 11
Nguyen Chi Thanh TE022 24.8L 29
Nguyen Hoang Nam LCG01 14.2L 16
Nguyen Huu Huy IN052 9.1L 10
Nguyen Huy Canh IN068 20.1L 23
Nguyen Ngoc Minh LCG05 20.6L 24
Nguyen Ngoc Tuyen LCG08 13.4L 15
Nguyen Nhat Quang NI007 18.4L 21
Nguyen Quang Hai LCG06 19.1L 22
Nguyen Quang Hung LCG07 9.8L 11
Nguyen Que HTE03 19.2L 22
Nguyen Quoc Anh TE005 12.5L 14
Nguyen Quoc Toan LCG32 26.8L 31
Nguyen Quoc Tuan IN037 23.4L 27
Nguyen Son Thang TE015 34.0L 39
Nguyen T.Thanh Huyen LCG20 29.0L 31
Nguyen Ta Hien NI1519 21.8L 25
Nguyen Thanh Dung NI0219 26.7L 31
Nguyen Trung Kien TE014 26.4L 30
Nguyen Van Cao HIN03 20.2L 23
Nguyen Van Choi NI1719 10.9L 13
Nguyen Van Cuong IN044-1 13.0L 15
Nguyen Van Hien IN009 15.6L 18
Nguyen Van Toan IN016-1 19.8L 23
Nguyen Van Trai IN002-1 16.4L 19
Nguyen Xuan Hiep IN016 21.1L 24
NI009 NI009 11.4L 13
NI1019 NI1019 30.0L 35
Pham Minh Kien HTE50 17.8L 20
Pham Minh Phong IN007-1 10.1L 12
Pham Quan NI0619 13.1L 15
Pham Quang Hong IN027-1 21.0L 24
Pham Quang Phuc IN019-1 27.4L 32
Pham Xuan Cuong IN022 25.3R 29
Phan Nhat Minh AC079 24.7L 28
Phan Thanh Binh NI011 21.3L 25
Phan Van Quang AC024 11.8L 14
Phuc Ngoc Huy LCG28 24.0L 28
Thierry V. Taglione PR014 - -
Ton Anh Dung IN012 8.1L 9
Tran Cong Thuat NI010 21.2L 24
Tran Hoai An CO002-1 15.1L 17
Tran Ngoc Su NI017 12.8L 15
Tran Quang NI001 22.2L 26
Tran Quang Vinh CO001-2 24.7L 28
Tran Son IN021 15.5L 18
Tran Thanh Binh IN001-1 28.7L 33
Tran Thanh Chuong LCG09 24.3L 28
Tran Thanh Lang LCG31 35.9L 41
Tran Tien Dung LCG25 27.7L 32
Tran Van Loc TE008 28.0L 32
Truong Anh Tuan LCG00 28.3L 33
Truong Cong Trung IN031-1 17.8L 20
Truong Dinh Tri IN017-1 16.4L 19
Van Dinh Chanh IN049 19.0L 22
Van Duc Hung NI003 13.9L 16
Van Viet Thanh TE004 24.9L 29
Vo Hoang Anh IN041 10.7L 12
Vo Minh Hoai IN042 17.9L 21
Xuan Anh IN046 10.2L 12
Yong Lae Suh PR009-2 11.9L 13

  Tìm kiếm trên eHandicap Network


Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: