HANDICAP HỘI VIÊN

Cập nhật: Ngày 01 tháng 3 năm 2019

HỘI VIÊN ID HCAP INDEX COURSE HANDICAP
Bui Nguyen Tien TE006 16.7L 19
Chien Pham IN043-1 19.1L 22
Cu Ti NI028 26.5L 30
Dinh Huu Thanh LCG11 19.7L 23
Dinh Xuan Giang IN020-1 9.1L 10
Do Le Thuan TE012 11.8L 14
Do Ngoc Phong AC017 23.0L 26
Do Quang Tien FA002 8.2L 9
Doan Thanh Son IN044 16.0L 18
Duong Anh Vu LCG017 24.2L 28
Duong Phan Chi Hieu TE009 16.2L 19
Gia Huy IN036-1 19.9L 23
Ho Huy Hinh HAC54 34.8L 40
Ho Khac Te NI015 20.1L 23
Ho Sy Nguyen HIN04 7.9L 9
Ho Xuan Man HIN01 30.0L 33
Hoang Bang IN048 25.4L 29
Hoang Cao Hung LCG030 19.5L 22
Hoang Minh Phuc IN030 21.3L 25
Hoang Ngoc Gia NI002 18.5L 21
Hoang Van Minh IN034 14.9L 17
Hoang Van Tham CO001-1 15.1L 17
Hoang Van Tin NI006 24.1L 28
Hoang Viet Trung IN006 20.3L 23
HTE08 HTE08 32.6L 38
Huynh Dang Anh LCG02 3.7L 4
Huynh Van Keo NI024 36.4L 40
IN001 1 1 IN001-1-1 28.1L 32
IN005 IN005 28.5L 33
IN010 IN010 5.3L 6
IN018 IN018 16.0L 18
IN028 IN028 6.5L 7
IN033 IN033 16.0L 18
IN035 IN035 12.9L 15
IN043 IN043 14.7L 17
Jong Un Jhun PR009-1 14.9L 17
LCG19 LCG19 38.5L 41
LCG29 LCG29 N/A N/A
Le Buu Bi LCG12 21.6L 25
Le Cong Dung IN024-1 19.1L 22
Le Ngoc Minh IN023 12.4L 14
Le Quang Duy LCG18 12.6L 14
Le Quy Dinh TE010 36.4L 42
Le Thanh Cong NI022 23.6L 27
Le Thanh Hai NI008 20.3L 23
Le Thi Xuan Yen LCG17 28.8L 31
Mai Anh Tuan IN040 8.4L 10
Mai Xuan Hung IN008 20.5L 24
Minh Hoa IN026-1 16.9L 19
Ngo Thanh Nam LCG03 20.7L 24
Ngo Van Tuan IN004-1 21.8L 25
Nguyen Chi Cam IN050 10.1L 12
Nguyen Hoang Nam LCG01 14.5L 17
Nguyen Huu Huy IN052 11.5L 13
Nguyen Huy Canh IN068 24.7L 28
Nguyen Ngoc Minh LCG05 20.6L 24
Nguyen Ngoc Tuyen LCG08 13.4L 15
Nguyen Nhat Quang NI007 18.4L 21
Nguyen Quang Hai LCG06 19.1L 22
Nguyen Quang Hung LCG07 9.6L 11
Nguyen Que HTE03 19.6L 23
Nguyen Quoc Anh TE005 13.8L 16
Nguyen Quoc Toan LCG32 29.9L 34
Nguyen Quoc Tuan IN037 23.5L 27
Nguyen Son Thang TE015 34.9L 40
Nguyen T.Thanh Huyen LCG20 31.4L 34
Nguyen Ta Hien NI026 23.0L 26
Nguyen Thanh Dung AC045 24.8L 29
Nguyen Trung Kien TE014 31.7L 36
Nguyen Van Cao HIN03 23.4L 27
Nguyen Van Choi NI018 14.1L 16
Nguyen Van Cuong IN044-1 15.5L 18
Nguyen Van Hien IN009 16.4L 19
Nguyen Van Toan IN016-1 18.9L 22
Nguyen Van Trai IN002-1 18.7L 22
Nguyen Xuan Hiep IN016 21.1L 24
NI009 NI009 12.1L 14
NI025 NI025 30.2L 35
Pham Minh Kien HTE50 19.7L 23
Pham Minh Phong IN007-1 11.3L 13
Pham Quan NI012 16.8L 19
Pham Quang Hong IN027-1 24.4L 28
Pham Quang Phuc IN019-1 27.4L 32
Pham Xuan Cuong IN022 25.3R 29
Phan Nhat Minh AC079 24.7L 28
Phan Thanh Binh NI011 21.3L 25
Phan Van Quang AC024 11.3L 13
Phuc Ngoc Huy LCG28 24.0L 28
Thierry V. Taglione PR014 N/A N/A
Ton Anh Dung IN012 8.0L 9
Tran Cong Thuat NI010 21.5L 25
Tran Hoai An CO002-1 15.1L 17
Tran Ngoc Su NI017 14.8L 17
Tran Quang NI001 22.7L 26
Tran Quang Vinh CO001-2 20.8L 24
Tran Son IN021 15.6L 18
Tran Thanh Binh IN001-1 28.7L 33
Tran Thanh Chuong LCG09 24.3L 28
Tran Thanh Lang LCG31 36.4L 42
Tran Thi Na LCG21 N/A N/A
Tran Tien Dung LCG25 27.9L 32
Tran Van Loc TE008 30.2L 35
Truong Cong Trung IN031-1 18.3L 21
Truong Dinh Tri IN017-1 17.3L 20
Van Dinh Chanh IN049 22.2L 26
Van Duc Hung NI003 15.1L 17
Van Viet Thanh TE004 27.3L 31
Vo Hoang Anh IN041 10.8L 12
Vo Minh Hoai IN042 18.0L 21
Xuan Anh IN046 10.1L 12
Yong Lae Suh PR009-2 11.9L 13

  Tìm kiếm trên eHandicap Network


Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: